Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stalling Breda BV

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit.

1. Bewaarnemer: Stalling Breda BV ook bekend als Stalling Breda, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stalling Breda BV, gevestigd aan de Liesstraat 82 te 4838 GT Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 87177978.
2. Bewaargever: de natuurlijk of rechtspersoon die een stallingsobject in bewaring geeft aan de bewaarnemer en daartoe een stallingsovereenkomst met bewaarnemer aangaat.
3. Stallingsruimte: door de bewaarnemer te exploiteren gebouw, ruimte op plaats, zoals beschreven in de stallingsovereenkomst.
4. Stallingsobject: het in de stallingsovereenkomst beschreven object zoals een caravan, camper, boot op trailer, vouwwagen, aanhanger, foodtruck, motor of iets dergelijks wat door de bewaargever aan bewaarnemer in bewaring wordt gegeven.
5. Stallingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen bewaargever en bewaarnemer is aangegaan in verband met de bewaarneming van het stallingsobject.
6. Stallingskosten: de door bewaargever in het kader van de stallingsovereenkomst per kalenderjaar verschuldigde vergoeding met betrekking tot de door bewaarnemer geleverde dienst.
7. Stalling Breda: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stalling Breda BV, gevestigd aan de Liesstraat 82 te 4838 GT Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 66050308.
8. Partijen: de bewaarnemer en de bewaargever gezamenlijk.
9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per email mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
10. Toegangstaghouders: bewaargevers van een gemotoriseerd voertuig, waarmee wij zijn overeengekomen dat zij dit zelf in en uit de stalling mogen rijden, dienen tegen een eenmalige betaling van € 50 borg, gebruik te maken van een toegangstag.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met bewaarnemer met betrekking tot de stalling van stallingsobjecten, alsmede op eventuele aanvullende met betrekking tot het stallingsobject overeengekomen diensten, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de bewaargever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de bewaarnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door de bewaarnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De bewaargever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de bewaarnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met bewaarnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bewaarnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met bewaarnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. De stallingsovereenkomst kan wederzijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor uw stallingsovereenkomst eindigt. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens een kalenderjaar.
7. De bewaarnemer kan de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, indien het van overheidswege niet c.q. niet langer is toegestaan om op de onderneming van bewaarnemer een stalling van objecten te exploiteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de stallingsovereenkomst
1. De stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de bewaargever en bewaarnemer op het moment dat de bewaargever zich door schriftelijke ondertekening in tweevoud akkoord verklaart met de schriftelijk aangeboden stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Bewaarnemer zal één exemplaar van deze schriftelijk tot stand gekomen en door beide partijen ondertekende stallingsovereenkomst aan bewaargever meegeven.
2. De bewaargever is verplicht zich te legitimeren bij het ondertekenen van de stallingsovereenkomst en een kopie van het kentekenbewijs van het stallingsobject te verstrekken aan de bewaarnemer. Bij wijziging van deze gegevens, is de bewaargever verplicht om de gewijzigde gegevens aan de bewaarnemer te verstrekken, voordat het nieuwe object wordt gestald.

Artikel 4. Verplichtingen bewaarnemer
1. De bewaarnemer neemt bij bewaring van het stallingsobject de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Op de bewaarnemer rust in dat kader slechts een inspanningsverplichting en niet een resultaatverbintenis.
2. Het voorkomen van schade aan het stallingsobject door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades (zoals glasval), valt niet onder de zorgplicht van de bewaarnemer. De stallingsruimte wordt niet verwarmd of afgestookt om sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Bewaarnemer aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.
3. De bewaarnemer neemt het stallingsobject op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het stallingsobject op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de bewaargever. De bewaargever kan via het formulier op de website https://www.stallingbreda.nl/afspraak-maken/ (minimaal 48 uur van te voren) aan de bewaarnemer kenbaar maken wanneer hij het stallingsobject wenst te brengen of op te komen halen.
4. Bewaarnemer maakt gedurende de looptijd van de stallingsovereenkomst geen gebruik van het object en geeft het object niet bij derden in bewaring of in gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Halen, brengen en onderhoud
1. Voor het halen en brengen van uw stallingsobject dient u minimaal 48 uur van te voren via de website https://www.stallingbreda.nl/afspraak-maken/ een afspraak te maken. De afspraak is definitief wanneer deze is bevestigd door de bewaarnemer.
2. Wanneer het stallingsobject ter stalling wordt aangeboden, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein van de bewaarnemer.
3. Uw stallingsobject dient altijd voorzien te zijn van een disselslot, waarbij het kogelgat vrij blijft. Op de dag van halen / brengen, staat uw object voor eigen risico bij ons buiten op het parkeerterrein.
4. Het is de bewaargever verboden zich zonder toestemming van de bewaarnemer in de stallingsruimte te begeven. Uitzondering hierop zijn de campereigenaren. Deze mogen zich uitsluitend in de stalling begeven om hun voertuig naar binnen en naar buiten te rijden.
5. Het is de bewaargever niet toegestaan zonder toezicht van de bewaarnemer het stallingsobject in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
6. Het naar binnen of het naar buiten rijden vanuit de stallingsruimte wordt verricht door de bewaarnemer. Uitzondering hierop zijn de gemotoriseerde voertuigen waarmee wij zijn overeengekomen dat zij dit zelf doen.
7. Het is de bewaargever niet toegestaan, al dan niet tegen vergoeding, de stallingsplaats geheel of gedeeltelijk aan derden op enigerlei wijze in gebruik te geven.
8. De bewaargever is verplicht gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het stallingsobject te verwijderen alvorens deze op het parkeerterrein te plaatsen. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de bewaargever aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het stallingsobject lekkende olie en dergelijke. Bewaargever is verplicht de bewaarnemer of diens gemachtigde toegang te verschaffen tot het stallingsobject om nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
9. Accuklemmen dienen te worden losgekoppeld en/of de stroomvoorziening dient te worden uitgeschakeld. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu’s van het stallingsobject zich bevinden.
10. Het is de bewaargever niet toegestaan het stallingsobject immobiel te maken.
11. Het is verboden in de stallingsruimte of op het parkeerterrein onderhoudswerkzaamheden aan uw stallingsobject te verrichten.
12. Vergeet niet om uw watertanks, leidingen en het antivries te controleren. De stallingsruimte wordt namelijk niet verwarmd !

Artikel 6. Stallingsjaar / openingstijden
1. Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
2. Het eerste jaar van stalling is altijd een afwijkend stallingsjaar.
3. Een afwijkend stallingsjaar kan uitsluitend in overleg met de bewaarnemer worden overeengekomen.
4. De stallingsovereenkomst wordt na afloop van een jaar stilzwijgend steeds verlengd met een jaar.
5. U kunt uw object 6 dagen per week ophalen (van maandag tot en met zaterdag) en 7 dagen per week terugbrengen (van maandag tot en met zondag). U dient uw object altijd op disselslot te zetten en te zorgen dat deze niet op een doorrijpad staat. Zorg er derhalve voor dat andere objecthouders erlangs kunnen rijden. Uitzondering hierop zijn de gemotoriseerde voertuigen die, conform de overeenkomst, bevoegdheid hebben om binnen de toegestane tijden (zie daarvoor de website), zelf in en uit te rijden.
6. Op maandag tot en met donderdag vóór 19.30 uur, op vrijdag vóór 16.30 uur en op zaterdag vóór 12.00 uur teruggebrachte stallingsobjecten worden zowiezo door de bewaarnemer op de dag van terugbrengen weer in de stalling gezet. Als u later bent, kunnen we genoodzaakt zijn om uw object pas de volgende dag binnen te zetten. Objecten die op zondag worden teruggebracht, worden uiterlijk maandag weer in de stalling gezet.
7. In geval van niet nakomen van een gemaakte afhaalafspraak, dient u dit uiterlijk 12 uur van te voren per email door te geven. Bij verzuim, wanneer wij derhalve uw object voor niets buiten klaar hebben gezet, zijn wij genoodzaakt u € 25 in rekening te brengen.
8. Uw object kan alleen worden opgehaald als de stallingskosten zijn voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid / verzekering
1. Het stallingsobject staat gestald op eigen risico van de bewaargever.
2. De bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brandschade, waterschade, stormschade e.d.) alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid.
3. Stallingsobjecten worden door de bewaarnemer niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.
4. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het object, tenzij bewaargever aantoont dat dit direct veroorzaakt is door toedoen of nalatigheid van bewaarnemer.
5. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.
6. De bewaarnemer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen de bewaargever zich ingevolge lid 3 van dit artikel zich had kunnen en moeten verzekeren, waaronder:
a) brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.
b) diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding.
c) onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, instorting en aardbeving.
d) glasvalschade door bijvoorbeeld door hagel en/of sneeuwophoping.
e) storm (windkracht 7 of meer) alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het stallingsobject vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens die storm.
f) ruitbreuk en of barsten in ramen.
7. Voorts is de bewaarnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uit artikel 5 voor de bewaargever voortvloeiende verplichtingen voor zover bewaargever heeft nagelaten deze na te komen.
8. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. De bewaargever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen die voor bewaargever voortvloeien uit de stallingsovereenkomst en vrijwaart de bewaarnemer tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeit uit of verband houdend met de stallingsovereenkomst.
9. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van bewaarnemer, is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer ten allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de stallingsovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat bewaargever uit hoofde van de stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is.
10. Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
11. Stallingsobjecten die op verzoek van de bewaargever buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald, staan daar voor eigen risico van de bewaargever.

Artikel 8. Betalingen
1. De stallingskosten dienen door de bewaargever jaarlijks in januari voor een heel kalenderjaar bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2. Binnen 14 dagen na de datum op de factuur dienen de verschuldigde stallingskosten door de bewaarnemer te zijn ontvangen.
3. Bewaargever ontvangt de factuur per email.
4. Bij faillissement of surceance van betaling van bewaargever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van bewaargever wordt uitgesproken, worden de verplichtingen van bewaargever (het betalen van de stallingskosten) onmiddellijk opeisbaar door bewaarnemer.
5. Indien het overeengekomen stallingsjaar of een gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de stallingskosten binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
6. Bewaarnemer behoudt zich het recht voor de stallingstarieven jaarlijks aan te passen.
7. Bewaargever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de bewaargever. In dat geval is de bewaargever een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
8. Bewaarnemer heeft het recht het stallingsobject onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag van de stallingskosten, geheel door bewaargever is voldaan.
9. Restitutie van stallingskosten is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen bewaargever en bewaarnemer over de algemene voorwaarden is bewaarnemer gemachtigd het contract tussen bewaarnemer en bewaargever eenzijdig op te zeggen. Ook in dit geval worden geen stallingskosten gerestitueerd.
10. Opzegging door bewaargever dient schriftelijk per email te geschieden uiterlijk 2 maanden voor het einde van de (verlengde) overeenkomst. Bij tussentijdse opzegging worden de betaalde stallingskosten niet gerestitueerd.
11. De betaalde stallingskosten van de stallingsruimte zijn overdraagbaar indien de bewaargever zijn stallingsobject tijdens het stallingsjaar verkoopt na verkregen goedkeuring van de bewaarnemer. De nieuwe eigenaar treedt dan in plaats van de oude eigenaar, is gehouden alle benodigde gegevens per email te verstrekken en een nieuwe door bewaarnemer opgemaakte overeenkomst te ondertekenen. Hiermee is de nieuwe eigenaar gehouden de algemene voorwaarden na te leven.
12. Indien het stallingsobject wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van het stallingsgeld in het betreffende jaar. U dient dit wel door te geven aan de bewaarnemer zodat in het volgende stallingsjaar het juiste, bij de lengte horende, stallingsbedrag in rekening kan worden gebracht.
13. Indien bewaargever ondanks aanmaning niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen of indien bewaargever na beëindiging van de stallingsovereenkomst het stallingsobject niet onverwijld komt ophalen, heeft bewaarnemer het recht – nadat bewaarnemer de bewaargever daarover heeft geïnformeerd – het stallingsobject voor rekening en risico van de bewaargever buiten de stallingsruimte te plaatsen en eventuele daaraan verbonden kosten te verhalen op de bewaargever.

Artikel 9. Tekortkoming
Indien de bewaarnemer gedurende de looptijd van de stallingsovereenkomst redelijkerwijs niet (langer) een plaats in de stallingsruimte of een vervangende plaats kan aanbieden aan de bewaargever, heeft de bewaarnemer het recht de stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens bewaargever.

Artikel 10. Overgangsbepaling
Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 11. Tarieven
1. De tarieven gelden per strekkende meter over de totale lengte van het object, incl. btw en onbeperkt halen en brengen van uw stallingsobject. Voor caravans zijn de afmetingen vermeld op www.rdw.nl leidend.
2. De tarieven voor de stallingsobjecten staan vermeld op de homepagina van onze website www.stallingbreda.nl.
3. U bent verplicht als nieuwe klant van een gemotoriseerd voertuig een toegangstag af te nemen.
4. De maximale hoogte van caravans is 3,00 meter; de maximale hoogte van campers is 3,50 meter.
5. Alle op onze website genoemde prijzen gelden op jaarbasis.

Artikel 12. Extra voorwaarden voor Toegangstaghouders
1. Gebruik altijd uw eigen toegangstag om de stalling te betreden. Het gebruik van de toegangstag wordt geregistreerd. Bij het verlaten van de stalling dient u de deur goed te sluiten, zodat deze weer vergrendeld wordt.
2. Het is verboden uw toegangstag uit te lenen aan anderen dan op de overeenkomst genoemd.
3. Gasflessen dienen uit uw stallingsobject te worden gehaald en accu’s dienen ontkoppeld te zijn / thuis gelaten te worden. Bij campers dient de stroomvoorziening uitgeschakeld te zijn tijdens stalling.
4. Het is verboden om derden / onbevoegden mee de stalling in te laten gaan.
5. De borg voor de toegangstag bedraagt € 50. De borg krijgt u terug als u de tag weer inlevert.
6. Het tarief voor de toegangstag vindt u op www.stallingbreda.nl/tarieven.
7. De openingstijden voor toegangstaghouders zijn te vinden op www.stallingbreda/openingstijden.
8. Bij openingstijden waarbij bewaarnemer niet aanwezig is, kan toegangstaghouder geen beroep doen op assistentie van bewaarnemer bij het halen en brengen van het stallingsobject.
9. Indien u uw toegangstag bent kwijtgeraakt, dient u dit direct te melden en kunt u tegen betaling van € 50 borg een nieuwe verkrijgen.

Artikel 13. Overige bepalingen
1. Bewaarnemer behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de bewaargever. Indien de bewaargever door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de bewaargever het recht de stallingsovereenkomst met de bewaarnemer op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
2. Bij niet-nakoming van één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden door bewaargever is bewaarnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de stallingsovereenkomst terstond te beëindigen, onverminderd het recht om nakoming te vorderen.
3. Bij andere voorkomende situaties beslist bewaarnemer naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze stallingsovereenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Breda.

Breda, 1 januari 2023